امروز جمعه 4 اسفند

بررسی طرح‌های دانش‌بنیان اعضای هیات علمی استان تهران

جلسه کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با حضور موسوی بجنوردی، احمد شمس، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، حسین زاده لطفی معاون آموزشی دانشگاه، فریدون رهنمای رودپشتی، معاون برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی و سایر اعضا برگزار شد.

بررسی طرح‌های دانش‌بنیان اعضای هیات علمی استان تهران

 

 


 

 

 

 


جلسه کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با حضور موسوی بجنوردی، احمد شمس، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، حسین زاده لطفی معاون آموزشی دانشگاه، فریدون رهنمای رودپشتی، معاون برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی و سایر اعضا برگزار شد.