امروز چهارشنبه 9 فروردين

کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی به روایت تصویر

کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی روز دوشنبه مورخ 1395/09/15 برگزار شد.
کد : 144تاریخ انتشار 16 آذر ماه 1395 ساعت 09:01

 

 

 

 

 

 

 

کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی به روایت تصویر