امروز جمعه 4 اسفند

کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی به روایت تصویر

کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی روز دوشنبه مورخ 1395/09/15 برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

 

کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی به روایت تصویر