امروز سه شنبه 30 آبان

دفتر نهاد رهبری

کد : 10027

بسم الله الرحمن الرحیم


بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، وظایف دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها باتوجه به اهداف و شرح وظایف، شکل گرفته است که اهم آن از قرار ذیل است:


اهداف:

1-  توسعه و تعميق آگاهيها و علائق اسلامي دانشجويان و دانشگاهيان و تبيين ارزشهاي اسلامي.

2- ايجاد و گسترش فضاي معنوي و اسلامي در دانشگاهها و رشد فضائل اخلاقي در دانشگاهيان..

3- حاكميت بخشيدن به ارزشهاي اسلامي و انقلابي در سطوح اجرائي و علمي.

4- تقويت پيوند حوزه و دانشگاه.


وظائف:

1 ـ تبيين مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي

2 ـ انجام دادن مسئوليتهاي روحانيت در محيط دانشگاه

3 ـ اجراي برنامه‌هاي آموزشي، پژوهشي و تربيتي در زمينة علوم و معارف اسلامي

4 ـ حضور فعال در ميان دانشجويان و دانشگاهيان به منظور راهنمائي و ارشاد فكري و اخلاقي

5-  همكاري با نهادها و مراكز حوزه‌اي و دانشگاهي و پشتيباني از آنها براي تقويت پيوند حوزه و دانشگاه.

6-  حمايت از نيروهاي متخصص و متعهد در دانشگاه.

 

اساسنامه نهاد در13 ماده و 5 تبصره در تاريخ 3/12/72 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است بند 15 مادة 3 آن در جلسة 374 مورخ 25/2/75 تكميل شده است.

 


پست های دفتر استانی نهاد، مستقر در معاونت هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی


تلفکس 

تلفن 

سمت 

نام و نام خانوادگی 

ردیف

22565522

2780127

رئیس استانی و مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

حجه الاسلام والمسلمین ابوالقاسم طیبی

1

22565522

2780164

معاون استانی و معاون دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

حجه الاسلام والمسلمین منصور توکلی

2

22565522

2780105

مسئول هماهنگی و ارتباطات استانی دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

آقای فرهاد ملایی

3

22565522

2780177

مدیر اجرایی و ذیحساب دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

آقای رضا ناخدای گلی

4

 

33789001

مسئول واحد خواهران دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

خانم مریم یوسفی

5