امروز سه شنبه 30 آبان

حوزه انتصابات

کد : 10020

جناب آقاي مهندس مجيد قرائي پور  

تلفن : 2780166


اهم وظایف :

-جمع آوري اطلاعات معاونين واحد ها و مراكز دانشگاهي و بانك اطلاعات

-برگزاري جلسات كميته انتصابات استان تهران با هماهنگي انتصابات سازمان مركزي

-نظارت و رسيدگي به وضعيت معاونين واحد ها و مراكز دانشگاهي استان تهران

-انجام مصاحبه ابتدايي با معاونين پيشنهادي واحد ها قبل از طرح در جلسه انتصابات دانشگاه