امروز سه شنبه 30 آبان

حوزه دانشجویی

کد : 10019

سرپرست : آقاي مهندس مجيد قرائي پور 

تلفن : 2780166


فعالیت های مهم حوزه دانشجويي :

-جمع آوري اطلاعات واحد ها از حيث تعداد دانشجو مقاطع تحصيلي بر اساس جنسيت در طول نيمسالهاي تحصيلي

-برگزاري جلسات كميته انضباطي تجديد نظر در طول نيمسالهاي تحصيلي

-نظارت بر قيمتهاي غذاي نيمروزي و وضعيت بوفه ها و انتشارات دانشجويي

-نظارت بر برگزاري مسابقات ورزشي دانشجويان در طول سال و اعلام تيم هاي منتخب استاني جهت حضور در مسابقات

-نظارت بر وضعيت سالن هاي ورزشي و بررسي كمبودها و شرايط ورزشي

-پاسخگويي و رسيدگي به ژروند هاي ارجاعي از واحد ها و مراكز دانشگاهي استان تهران

-برگزاري جلسلت مشترك با معاونين دانشجويي واحد ها و مراكز دانشگاهي استان تهران