امروز سه شنبه 30 آبان

حوزه اداری

کد : 10016

مدیر اداري : آقای محمد مهدی مرادی

تلفن: 2780314


اهم وظائف :

-كليه مكاتبات اداري مربوطه به سازمان  مركزي و كاركنان استان و واحدها و مراكز آموزشي تحت پوشش.

-تهيه و تنظيم و صدور احكام كار گزيني كاركنان و اعضاء هيات علمي.

-مكاتبات مربوطه به انتقال كاركنان،مرخصي بدون حقوق،ماموريت كاركنان و روساي واحدها و مراكز آموزشي،تمديد قراردادها.

-بررسي پرونده هاي كميته انضباطي كاركنان و تشكيل جلسات تجديد نظر انضباطي كاركنان.

-بررسي پرونده هاي گزينش و استخدامي مربوط به تبديل وضعيت كاركنان واحدها و مراكر آموزشي.

-حقوق و دستمزد كاركنان.

-كليه مكاتبات جذب و بكارگيري كاركنان واحدها و مراكز آموزشي.

-تشكيلات و روشها و پست هاي سازماني.