ریاست

ریاست

مشخصات فردی:

 نام : دکتر سید محمود رضا 

نام خانوادگی : آقامیری

مرتبه علمی و استخدامی: استاد تمام