انتصابات

طی حکمی از سوی دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، دکترشعبانعلی صفری ثابت به سمت مدیر کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران منصوب شد. 15 اسفندماه 1396